Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
ImpactYourCareer
(“Algemene Voorwaarden”)

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: ImpactYourCareer, gevestigd in Amsterdam.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 • Dienst(en): alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding en advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 • NOBCO: De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. De gedrags- en beroepsregels (bijvoorbeeld vanuit NOBCO / EMCC), maken deze deel uit elke overeenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

Artikel 4. Offertes en Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (inclusief per e-mail) aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever binnen 30 dagen.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever geschieden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed of kunnen daardoor financiële en/of kwalitatieve consequenties zich voordoen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 2. Informatie voortvloeiend uit gesprekken, sessies en elk ander contactmoment tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en tussen Opdrachtnemer en Coachee geldt als vertrouwelijk. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, inclusief Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever of Coachee expliciet toestemming heeft gegeven of Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Opdrachtnemer eigenaar van deze rechten. Opdrachtgever en Coachee mogen de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Diensten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, ruimte om te zijn al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever behouden het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat personen aangedragen door opdrachtgever (bijvoorbeeld als coachee) zich aan dit artikel 8 houdt.


Artikel 9. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.


Artikel 10. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen en in ieder geval vóór de start van een coachtraject. Betaling dient te geschieden in euro door middel van storting op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 10.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever als genoemd in artikel 10.2 is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 11. Incassokosten

 1. In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zoals de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten, waarbij het navolgende geldt:
 • Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtnemer wordt voldaan.
 • Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 8. Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.


Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door Opdrachtgever aangewezen Coachee te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject schriftelijk te annuleren per aangetekend verzonden brief via post of via e-mail.
 3. Annulering door Opdrachtgever van de overeenkomst kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan tussen de 15 werkdagen en 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 4. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 5. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.


Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de overeenkomst een jaar of langer is, dienen Opdrachtgever als Opdrachtnemer een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 
Artikel 15. Geschillenbeslechting

 1. Op Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, voor zover niet in der minne op te lossen, worden met uitsluiting van iedere andere rechter voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.